Työryhmä:

 • Versio 8.4.2014
 • Laatinut: Emil Ylikallio
 • Tarkistaneet: Timo Erkinjuntti, Turgut Tatlisumak, Markus Färkkilä

1. Tausta

Erikoislääkärikoulutukseen kuuluu 1.8.2009 alkaen lähijohtajakoulutus (LäJo), jonka laajuus on 30 op (Helsingin yliopisto, Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas 2013-2015, ss. 16-17). Ennen tätä päivämäärää erikoislääkärikoulutukseen ilmoittautuneet suorittavat vanhemman opintosuunnitelman mukaisen 20 tunnin hallinnollisen koulutuksen. Tämän lisäksi kaikki erikoistuvat lääkärit suorittavat 60 tuntia kurssimuotoista, omalle erikoisalalleen relevanttia teoreettista koulutusta. LäJo on huomattavasti laajempi kuin aiempi hallinnollinen koulutus, se vastaa noin 5 kuukautta täysipäiväistä työtä. Tämän muutoksen toivotaan parantavan valmistuvien erikoislääkärien valmiutta toimia johtamistehtävissä, ja heidän kykyä vastata hallinnollisiin haasteisiin, jotka alati lisääntyvät yhteiskunnan terveysmenojen kasvaessa.


Takaisin sisällysluetteloon

2. LäJo:n rakenne

LäJo suoritetaan muun erikoistumiskoulutuksen ohella, ja sen tulisi alkaa jo erikoistumisen alkuvaiheessa. Opinto-oppaan mukaan: "Koulutus on käytännönläheistä ja perustuu suurelta osin samaan työtehtävissä oppimisen malliin, jota sovelletaan kliinisessä koulutuksessa". Koulutuksen rungon muodostaa johtamisportfolio (5 op), johon kootaan muun muassa omat tavoitteet, havainnot työpaikalta ja merkinnät mentoritapaamisista. Lisäksi  koulutukseen kuuluu lähiopetusta (10 op), työpaikalla suoritettavia kehittymistehtäviä (10 op), ja kirjallisuustehtäviä (5 op) (Liite 1). Pakollisen, yliopiston järjestämän lähiopetuksen määrä (6 op) on pieni suhteessa koko ohjelman laajuuteen, joten koulutuksen tarkka sisältö on pitkälti räätälöitävissä klinikan sekä erikoistuvan henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.


Takaisin sisällysluetteloon

3. LäJo ja hallinnollisen erikoistuvan lääkärin toimenkuva

Neurologian klinikassa on jo 1990-luvun lopusta alkaen huomioitu hallinnollisten kysymysten kasvava haasteellisuus erikoissairaanhoidossa. Tämän takia on perustettu hallinnollisen erikoistuvan lääkärin (eli hallinnollisen sairaalalääkärin, HSL) virkapohja, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2003. Neurologiaan erikoistuvat lääkärit toimivat vuorollaan 2 kuukautta HSL:nä osana klinikan johtoa (Liite 2). Ennen 1.8.2009 erikoitumiskoulutuksen aloittaneilla HSL-jakso korvasi 20 tunnin hallinnollisen koulutuksen. Syksyllä 2013 tehtiin aloite, jolla haluttiin sisällyttää HSL-jakso mahdollisimman hyvin osaksi 1.8.2009 alkaen aloittaneiden LäJo:a. Tämän aloitteen pohjalta käytiin 4.3.2014 suunnittelukeskustelu nykyisen HSL:n Emil Ylikallion ja LäJo:n johtajan, professori Minna Kailan välillä. Keskustelun pohjalta päätettiin laatia tämä käytännön opas LäJo:n toteutumisesta neurologian koulutusohjelmassa. 


Takaisin sisällysluetteloon

4. Opas LäJo:n suorittamiseen neurologian klinikassa

LäJo suoritetaan neurologian klinikassa samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin klinikoissa. HSL-jaksoon liittyy paljon juoksevia tehtäviä (esim. sijoitus- ja päivystyslistat), joita jokainen hoitaa oman HSL-jaksonsa aikana. Lisäksi jakson aikana tulee erityistehtäviä riippuen vuodenajasta (esim. erikoistuvien kokouksen järjestäminen keväällä, klinikan kehityspäivien järjestäminen kaksi kertaa vuodessa, tai talousarvion toteutumisen ja laadun seuraaminen klinikan johtoryhmän kokouksissa viikoittain), sekä klinikan johdon kullekin osoittamia erityistehtäviä. Näistä toimista erikoistuva kokoaa erillisiä kehittymistehtäviä, joista saa pisteitä LäJo:een. Tavoitteena on, että suurin osa kehittymistehtävistä suoritetaan HSL-jakson aikana. Jos aikaa on, sitä kannattaa myös käyttää portfolio-, kirjallisuus-, ja lähiopetustehtäviin.

Käytännössä kurssin suoritus tapahtuu Helsingin yliopiston Moodle-verkkoympäristössä (https://moodle.helsinki.fi/my/).


Takaisin sisällysluetteloon

4.1 Lähiopetus (10 op)

Lähiopetus suoritetaan samalla tavalla kuin muissakin klinikoissa, eli kannattaa tutustua Moodlen ohjeisiin ja keskusteluun.


Takaisin sisällysluetteloon
4.1.1 Pakollinen lähiopetus (6 op)

Kaikki suorittavat lähiopetusmoduulit I-III à 2 op = 6 op. Jokainen moduuli koostuu 2 täydestä opetuspäivästä jota varten anotaan palkallista koulutusvapaata. Lisäksi moduuleihin kuuluu ennakko- ja jälkitehtäviä.


Takaisin sisällysluetteloon
4.1.2 Valinnainen lähiopetus (4 op), esimerkiksi:
 • Muualla suoritettu lähiopetus sijoitetaan tehtävään 252. Liitetiedostoksi koulutuksen ohjelma ja mahdollisuuksien mukaan osallistumistodistus skannattuna. 1 op = 10-14 tuntia lähiopetusta ja reflektio.

 • PTL-vaiheen lähiopetus sijoitetaan tehtävään 261. Todistukset moodleen. 2 op.

 • AUK/RUK hyväksilukeminen: sijoitetaan tehtävään 262 (aiemman koulutuksen hyväksilukeminen), kopio sotilaspassista riittää todistukseksi. 2 op.


Takaisin sisällysluetteloon

4.2 Portfolio ja mentorointi (5 op)


Takaisin sisällysluetteloon
4.2.1 Pakolliset portfoliotehtävät

Kaikki suorittavat viisi pakollista portfoliotehtävää: 102 oma johtamishistoria; 103 palautteen kerääminen johtamisosaamisesta; 104 oma johtamisfilosofia; 105 oman johtamistyön vaativuuden arviointi; ja 106 opiskelijan ja mentorin yhteenveto.

Tehtävät 102, 104 ja 105 edellyttävät henkilökohtaista reflektointia josta laaditaan kirjalliset raportit Moodleen.

Tehtävät 103 ja 106 eli palaute ja mentorointi vaativat panosta myös työyhteisöltä (katso seuraavat kaksi osiota).


Takaisin sisällysluetteloon
4.2.2 Palaute johtamistyöstä

Tehtävän 104 suoritus edellyttää palautteen saamista esimieheltä ja alaisilta. Tätä varten on olemassa erillinen lomake ladattavissa Moodlesta (Liite 3). Tämä tehtävä suositellaan suoritettavaksi niin, että HSL-jaksonsa lopussa erikoistuva toimittaa lomakkeen paperisena/sähköpostilla:

 • hallinnolliselle osastonylilääkärille tai ylilääkärille tai ylilääkärin sihteerille. Esimies täyttää lomakkeen ja palauttaa sen erikoistuvalle. 

 • alaisilleen eli toisille erikoistuville jotka täyttävät lomakkeen ja palauttavat sen erikoistuvalle

 • Vaihtoehtoisesti erikoistuva pyytää esimies- tai alaispalautteen suullisena ja kirjaa sen heti muistiin.


Takaisin sisällysluetteloon
4.2.3 Mentorointi

Tehtävä 106 edellyttää, että jokaisella erikoistuvalla on mentori. Mentorina voi toimia kuka tahansa neurologian erikoislääkäri. Mentorina toimiminen ei edellytä, että erikoislääkäri tekee hallinnollista työtä. Mentori voi olla sama henkilö joka toimii erikoistuvan henkilökohtaisena ohjaajana eli tutorina.

Erikoistumisen aikana pitää olla 3 mentoritapaamista, jotka järjestetään erikoistuvan aloitteesta. 

Oletusarvoisesti yhdellä erikoislääkärillä ei tulisi olla enempää kuin yksi ohjattava. Mentorointi on myöskin vapaaehtoista ja erikoislääkärin mahdollisuus ryhtyä mentoriksi riippuu hänen muista tehtävistään. Älä siis ylläty tai pahastu jos erikoislääkäri kieltäytyy mentorointipyynnöstäsi. 


Takaisin sisällysluetteloon

4.3 Kehittymistehtävät (10 op)

Kehittymistehtävät ovat klinikan toiminnan parantamiseen tähtääviä käytännön johtamistehtäviä. yhdestä suoritetusta tehtävästä saa yleensä 2 op. Kehittymistehtäviä suoritetaan vähintään 6 op jotka täyttyvät HSL-jakson aikana tehdyillä rutiinitehtävillä. HSL-jakson aikana on hyvä mahdollisuus tehdä lisäksi muita kehittymistehtäviä jos niitä keksii itse tai jos saa erityistehtäviä esimieheltään. Jokaisesta yksittäisestä kehittymistehtävästä on tehtävä erillinen pohdinta joka ladataan Moodleen.

Kaikilla pitäisi HSL-jakson aikana toteutua seuraavat kehittymistehtävät:

 • 301 esimiestehtävien seuraaminen. 2 op.

 • 302 osallistuminen johtoryhmätyöskentelyyn. 2 op.

 • 309 työlistojen/päivystyslistojen laatiminen. 2 op.

Suorituksen hyväksymiseksi riittää raporttiin merkintä "Neurologian klinikan hallinnollinen erikoistuva lääkäri", mutta jokaisesta tehtävästä on laadittava lyhyt erillinen pohdinta, jonka pitää heijastaa tehtävän laajuutta. Yllälukevien tehtävien vaatimusten mukaan pitäisi toimintaa olla vähintään 6 kuukauden ajan, mutta HSL-jakson aikana osallistuminen on niin intensiivistä, että se vastaa tehtävän vaatimuksia

Muita HSL-jakson toimia, joita voi soveltaa kehitystehtäviin: erikoistuvien lääkäreiden kokouksen suunnittelu, aivoriihen suunnittelu, pikkujoulutoimikunnan kokoaminen ja johtaminen, kesäkandien rekrytointi, amanuenssin tai nuoremman kollegan ohjaaminen, toimiminen neuroportin toimittajana, ja perehdytysoppaan päivitys.

Kehittymistehtäviä voi kerääntyä myös HSL-jakson ulkopuolella, kaikille ainakin esim. 314 vakuuttava luento tai 317 toimipaikan hoito-ohjeen laatiminen.


Takaisin sisällysluetteloon

4.4 Kirjallisuustehtävät (5 op)

Suoritetaan samalla tavalla kuin muissakin klinikoissa. Valitaan hyväksytty kirja ja laaditaan pohdinta Moodlen ohjeiden mukaan.


Takaisin sisällysluetteloon

4.5 Sisällön räätälöiminen

Tehtäväosioista pakollisia on lähiopetus 6 op, portfolio- ja mentori 5 op, kehittymistehtävät 6 op ja kirjallisuustehtävät 3 op. Toisin sanoen räätälöitävissä, eli siirrettävissä toiseen osioon, on yhteensä 10 op (lähiopetuksesta 4 op, kehittymistehtävistä 4 op ja kirjallisuustehtävistä 2 op). Jos siis esimerkiksi haluaa tehdä 10 op ylimääräisiä kehittymistehtäviä, pääsee vähemmällä lähiopetus- ja kirjallisuustehtävillä, tai kääntäen voi tehdä enemmän lähiopetusta tai kirjallisuustehtäviä muitten osioiden kustannuksella.  


Takaisin sisällysluetteloon

5. Tiedottaminen ja oppaan kehittäminen

Uudesta koulutusohjelmasta tiedotetaan koko neurologian klinikalle keskiviikkoseminaarissa 9.4.2014. Tämä opas lähetetään kaikille neurologiaan erikoistuville lääkäreille, neurologian professorille, ylilääkärille ja hallinnolliselle osastonylilääkärille ja se julkaistaan neuroportissa. Tulevat HSL:t päivittävät opasta, kun kertyy käytännön kokemusta LäJo:sta neurologian klinikassa. Seuraava arvio LäJo:n toimivuudesta tehdään 12/2014-3/2015 välisenä aikana.


Takaisin sisällysluetteloon